Terma dan syarat

Sila baca terma dan syarat (Terma dan Syarat) yang dinyatakan di bawah dengan teliti sebelum menjalankan apa-apa transaksi bersama peniaga daripada “laman web PLATFORM SELANGOR (PLATS)”; www.platselangor.com . Sekiranya anda meneruskan sebarang transaksi pembelian atau perkongsian maklumat dari laman web ini, anda telah bersetuju dengan Terma dan Syarat ini.

Terminologi berikut digunakan pada Terma dan Syarat ini dan mana-mana atau semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang yang mengakses laman web ini dan menerima terma dan syarat syarikat. “Syarikat”, “Sendiri”, “Kami” dan “Kami” merujuk kepada syarikat kami. “Parti”, “Parti”, atau “Kami”, merujuk kepada kedua-dua pelanggan dan diri kita sendiri, atau pelanggan atau diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada pelanggan dengan cara yang paling sesuai, sama ada melalui mesyuarat rasmi dalam tempoh tetap, atau apa-apa cara lain, untuk tujuan nyata untuk memenuhi keperluan pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan/produk syarikat yang dinyatakan, mengikut dan tertakluk kepada Undang-undang Malaysia yang berkuat kuasa. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar dan/atau/dia/atau mereka, yang diambil sebagai boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada yang sama.

Penerimaan Terma

Perjanjian ini mengandungi terma dan syarat lengkap yang terpakai untuk penyertaan anda dalam laman sesawang kami dan program PLATS. Jika anda ingin menggunakan laman sesawang termasuk alatan dan perkhidmatannya, sila baca syarat penggunaan ini dengan teliti. Dengan mengakses laman sesawang ini atau menggunakan mana-mana bahagian laman sesawang atau mana-mana kandungan atau perkhidmatan di sini, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat, maka anda tidak boleh mengakses laman sesawang atau menggunakan kandungan atau sebarang perkhidmatan dalam laman sesawang dan program berkaitan PLATS.

Maklumat Pendaftaran

Untuk anda melengkapkan proses pendaftaran di laman sesawang kami, anda mesti memberikan nama penuh anda yang sah, nama kedai berdaftar/nama kedai/nama syarikat, alamat lokasi kedai, alamat e-mel yang sah, nombor telefon bimbit untuk panggilan, teks dan Whatsapp, gambar kedai dan makanan, dan sebarang maklumat lain yang diperlukan untuk melengkapkan proses pendaftaran. Anda mesti layak bahawa anda berumur 18 tahun ke atas dan mesti bertanggungjawab untuk memastikan kata laluan anda selamat dan bertanggungjawab untuk semua aktiviti dan kandungan yang dimuat naik di bawah akaun anda. Anda tidak boleh menghantar sebarang cacing atau virus atau sebarang kod yang bersifat merosakkan. Sebarang maklumat yang diberikan oleh anda atau dikumpul oleh laman sesawang atau pihak ketiga semasa sebarang lawatan ke laman sesawang hendaklah tertakluk kepada terma Dasar Privasi kami.

Terma

Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan laman sesawang web PLATFORM SELANGOR (PLATS). Anda boleh menamatkan keahlian anda pada bila-bila masa atas sebarang sebab dengan menghantar e-mel kepada PLATS. Walaupun selepas keahlian anda ditamatkan, bahagian tertentu Perjanjian ini akan kekal berkuat kuasa.

Hak Harta Intelek

Anda dengan ini mengakui bahawa semua hak, tajuk dan kepentingan, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak yang dilindungi oleh Hak Harta Intelek, di dalam dan ke atas laman sesawang, dan bahawa Anda tidak akan memperoleh apa-apa hak, hak milik, atau kepentingan dalam atau terhadap laman sesawang tersebut kecuali sebagai dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian ini. Anda tidak akan mengubah suai, mengadaptasi, menterjemah, menyediakan karya terbitan daripada, menyahsusun, kejuruteraan terbalik, membuka atau sebaliknya cuba mendapatkan kod sumber daripada mana-mana perkhidmatan, perisian atau dokumentasi kami, atau mencipta atau cuba mencipta perkhidmatan pengganti atau serupa atau produk melalui penggunaan atau akses kepada Program atau maklumat proprietari yang berkaitan dengannya.

Kerahsiaan

Anda bersetuju untuk tidak mendedahkan maklumat yang anda peroleh daripada kami dan atau daripada pelanggan, pengiklan, pembekal dan ahli forum kami. Semua maklumat yang diserahkan kepada pelanggan pengguna akhir menurut Program adalah maklumat proprietari PLATFORM SELANGOR (PLATS). Maklumat pelanggan sedemikian adalah sulit dan mungkin tidak didedahkan. Penerbit bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menyebarkan, menjual, mengedar atau mengeksploitasi secara komersil sebarang maklumat proprietari sedemikian dalam apa jua cara.

Penepian

Kegagalan laman web PLATFORM SELANGOR (PLATS) untuk mendesak pelaksanaan ketat mana-mana terma, syarat dan perjanjian di sini tidak akan dianggap sebagai pelepasan atau penepian mana-mana hak atau remedi yang mungkin kami miliki, dan ia juga tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana pelanggaran terma, syarat atau perjanjian di sini, yang mana terma, syarat dan perjanjian akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Kebolehpisahan Syarat

Sekiranya mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan menurut mana-mana dekri atau keputusan kehakiman, peruntukan tersebut akan dianggap terpakai hanya pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, dan baki Terma dan Syarat ini akan kekal. sah dan boleh dikuatkuasakan mengikut syarat-syaratnya.

Keseluruhan perjanjian

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang substantif Malaysia, tanpa merujuk kepada prinsip konflik undang-undang. Perjanjian ini menerangkan dan merangkumi keseluruhan perjanjian antara kami dan anda, dan menggantikan semua perjanjian, representasi, waranti dan pemahaman terdahulu atau bersamaan berkenaan dengan Laman sesawang, kandungan dan bahan yang disediakan oleh atau melalui Laman sesawang, dan perkara pokok Perjanjian ini.

Penempatan Pesanan

Sebarang transaksi jualan dan belian adalah antara pihak penjual dan pembeli, PLATFORM SELANGOR (PLATS) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang transaksi jualan sama ada barangan atau makanan yang rosak dari restoran atau outlet yang telah dipilih oleh Pembeli sendiri.

Sesetengah barangan mungkin sesuai untuk jenis diet tertentu. Anda harus menyemak sama ada produk yang anda pesan sesuai untuk kesihatan atau diet anda.

Pembayaran dan Harga

Setelah pembelian berjaya, semua pembayaran adalah secara terus antara Pembeli dan Penjual. Tiada bayaran lanjut ke laman web PLATFORM SELANGOR (PLATS) untuk perkhidmatan tersebut. PLATFORM SELANGOR (PLATS) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang pertikaian sebarang transaksi atau pembayaran antara transaksi pihak-pihak (Pembeli dan Penjual).

Penghantaran

Pengaturan penghantaran adalah antara pihak (Pembeli dan Penjual) dan tertakluk kepada cara penghantaran atau saluran yang digunakan oleh Penjual.

PLATFORM SELANGOR (PLATS) tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang urusan penghantaran antara pihak (Pembeli dan Penjual).